Headline NEWS

Aktualności

<< <  Strona 2 z 3  > >>

30-06-2018

Pomiędzy firmami Polteron a Synthos Dwory została zawarta umowa na dostosowanie układu nawęglania kotła OFz-140 w Synthos Dwory, w ramach której zostanie wykonana wielobranżowa dokumentacja techniczna oraz wykonane kompleksowe prace budowlano montażowe. Umowa została zawarta w 27 czerwca 2018 roku na kwotę 14.391.000,-zł.

więcej...
28-03-2017

Firma POLTERON FI sp. z o.o. w dniu 24 marca 2016 roku podpisała umowę z Control Process S.A. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie, dostawa, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji układu odpopielania dla bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III. Jest to już druga  podpisana umowa, związana z budową nowego bloku energetycznego w Tauron Wytwarzanie S.A.

19-12-2016

W dniu 15 grudnia 2016 roku nasza firma podpisała umowę z TM.E. S.p.A. - Termomeccanica  Ecologia na wykonanie prac projektowych jako Generalny Projektant, dla potrzeb kontynuowania budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Po odstąpieniu od umowy z Inwestorem przez poprzedniego generalnego wykonawcy Mostostal W-wa, przetarg na dokończenie budowy wygrała włoska firma TM.E S.p.A.  W ramach tej umowy Polteron wykona projekty technologiczny, budowlany, wykonawcze i powykonawcze.

więcej...
16-12-2015

W dniu 14 grudnia 2015 roku została podpisana umowa z generalnym Projektantem budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Tauron Wytwarzanie S.A. firmą Enegoprojekt Katowice S.A. na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i świadczenie usług projektowo-doradczych dla zadania inwestycyjnego" budowy układu naweglania zewnętrznego dla potrze b nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w Tauron Wytwarzanie S.A.". zewnętrznego realizuje Tauro Wytwarzanie Serwis sp. z o.o.

więcej...
16-08-2014

W dniu 14.08.14 została zawarta umowa z Energoprojektem Katowice SA na wykonanie dokumentacji technicznej do tematu: Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin dla kotłów w EDF Polska SA Oddział Nr 1 w Krakowie i ZEC Wrocławskich Kogeneracja SA.

30-06-2014

Z dniem 28 czerwca 2014 roku Polteron rozpoczął wykonywanie dokumentacji technicznej wraz z projektem budowlanym dla SNC Lavalin sp. z o.o. dla potrzeb budowy Bloku Parowo-Gazowego o mocy 100 MW w Warszawie.

15-10-2013

W dniu 14.10.2013 roku Mostostal Warszawa uzyskał pozwolenie na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Szczecinie. Uprawomocnienie się decyzji umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych przy budowie zakładu wyposażonego w 2 linii spalania o łącznej wydajności 150 tyś. ton/rok. Projekt budowlany wykonała POLTERON Firma Inżynieryjna sp. z o.o, która jest Generalnym Projektantem ZTUO w Szczecinie.Wartość umowy zawartej z Mostostalem Warszawa wynosi 11 mln 130 tyś. złotych.

więcej...
31-08-2013

Polteron otrzymał w dniu 30.08.2013 roku z firmy ELWO S.A. zlecenie na wykonanie projektu techniczno-wykonawczego dla Projektu „Modernizacja elektrofiltru oraz układu odbioru i transportu popiołu z elektrofiltru kotła WP-70 nr 5 w SEJ S.A. Elektrociepłownia Zofiówka".

więcej...
04-03-2013

Polteron Firma Inżynieryjna sp. z o.o podpisała z Mostostal Warszawa w dniu 01.03.2013 aneks do umowy zobowiązujący wykonanie przez Polteron kompletnego Projektu Technologicznego dla budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Szczecinie.
Podpisanie aneksu podnosi wartość zawartej umowy do kwoty w wysokości 11.130.000,-zł (jedenaście milionów sto trzydzieści tysięcy złotych).

więcej...
15-01-2013

Pomiędzy firmą Polteron a URS Polska sp. z o.o. została podpisana w dniu 14.01.2013 roku umowa na wykonanie projektu budowlanego dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę i projektów wykonawczych dla budynku bunkrowni i budynków węzła przyjmowania i magazynowania odpadów. Projekt ten ma być wykonany dla potrzeb budowy Kompleksu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych Pronatura w Bydgoszczy i Toruniu.

więcej...