Headline NEWS

Energetyka

oferta obiektów technologicznych dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej:

elektrociepłownie węglowe
elektrociepłownie gazowe
elektrociepłownie gazowo-parowe
elektrociepłownie biomasowe
kotłownie gazowe i olejowe

oferta kompleksowych instalacji  dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej:

rurociągi pary technologicznej, rurociągi średnio i niskoprężne
zasilanie instalacji energetycznych w paliwo
transportu węgla, kamienia wapiennego i materiałów sypkich
przygotowanie i podawanie biomasy
odpopielanie i odżużlanie
gospodarka olejowa
gospodarka odpadami paleniskowymi i sorbentem,
wytwarzanie, uzdatnianie i dystrybucja powietrza
uzdatnianie wody dla obiegów wodno–parowego kotła i obiegów chłodzenia
sieci ciepłowniczych (wodnych, parowych)
uzupełnianie strat obiegu ciepłowniczego
sieci i węzły ciepłownicze, wymienniki ciepła,