Headline NEWS

Ochrona środowiska

oferta instalacji i urządzeń do ochrony środowiska

instalacje i urządzenia do ochrony powietrza:
odpylanie spalin
odsiarczanie i odazotowanie spalin
wentylacje oddymiające
odkurzanie przemysłowe

gospodarka wodno-ściekowa:
stacje uzdatniania wody dla celów przemysłowych i komunalnych
stacje uzdatniania ścieków przemysłowych
korekcja chemiczna obiegów wodno-parowych i chłodzących
instalacji oczyszczania kondensatów technologicznych
gospodarki chemikaliami dla potrzeb zakładów
sieci wody pitnej i użytkowej
sieci kanalizacyjne i odwodnienia

ochrona przed hałasem

przygotowanie wniosków o uzyskanie decyzji środowiskowej
opracowanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko