Headline NEWS

Troska o środowisko

Troska o środowisko naturalne jest istotną częścią działalności POLTERON Firma Inżynieryjna sp. z o.o.

Firma i jej pracownicy posiadają pełną świadomość konieczności ochrony środowiska naturalnego w tym powietrza, wody i gleby. Dla tego celu w naszej działalności funkcjonują zasady oparte o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

W projektowaniu i wykonywaniu instalacji, linii technologicznych i obiektów przemysłowych inżynierowie i technicy Polteronu mając pełną świadomość ochrony środowiska naturalnego dążą do stosowania technologii eliminujących odpady lub zmniejszających ilości odpadów. Poszukują bezpiecznych rozwiązań dla środowiska przy stosowaniu różnych metod uzyskiwaniu energii, a także bezpiecznego pozyskiwania i oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Stosowane rozwiązania techniczne w projektowanych i wykonywanych przez Polteron urządzeniach i instalacjach przemysłowych wprowadzają ciągły monitoring środowiska naturalnego, polegający na kontroli poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza, ewidencji odpadów, kontroli ich unieszkodliwiania i odzysku oraz kontroli odprowadzanych ścieków.

Mamy świadomość, że zagadnienia proekologiczne muszą znajdować należne miejsce w działalności naszej firmy co potwierdza fakt  zaangażowania naszych pracowników w działania proekologiczne zmierzające do sukcesywnego ograniczenia negatywnego oddziaływania spółki Polteron na środowisko naturalne i środowisko pracy,

Rosnąca świadomość inwestorów w obszarze  ochrony środowiska z pewnością będzie się przejawiać w wyborze tych firm biorących udział w przetargach na realizację inwestycji, które stosować będą standardy ekologiczne i oferować będą w obszarze ekologii rozwiązania nowoczesne i na czasie. Jesteśmy przekonani, że wśród nich znajdować sie będzie Polteron Firma Inżynieryjna sp. z o.o.